Zara Ibrahimi, Belgisch/Marokkaanse kunstenares uit Antwerpen. 

Zara Ibrahimi, Belgische/Marokkaanse abstracte kunstenares, geboren te Wilrijk op 22 november 1970 volgde de school Sint-Maria te Antwerpen, afdeling: Sierkunsten& Kunstgeschiedenis van 1985 tot 1988. Daarna volgde ze er de Academie van Schone Kunsten, tekenen en modeontwerper van 1988 tot 1993.  Haar mentors waren Walter Vilain (voorzitter van het "pedagogische college Academie Antwerpen") en beeldend kunstenaar Albert Szukalski (beeldhouwer Szukalski werd vooral bekend om zijn drapages en spookachtige gestalten).

 

Zara Ibrahimi creëert kleurrijke composities met acrylverf en inkt.

Deze illustratie portfolio, schoon en abstract, omdat er helemaal geen beeld is, trekt toch onze aandacht en benadrukt de visuele gevoeligheden van Zara haarzelf.

Zara Ibrahimi (1970) woont en werkt in Antwerpen in haar atelier thuis. Zij studeerde schilderkunst in Antwerpen, waar zij een naar eigen zeggen 'klassieke' opleiding kreeg, met een nadruk op vorm, techniek en kleur. Terwijl haar docenten Walter Vilain en Albert Szuskalski haar naar de kleurrijke abstractie probeerden te leiden ontdekte zij echter de mogelijkheden en vrijheid van figuratie. Zij raakte al snel geïntrigeerd door de Belgische en Europeese geschiedenis van schilderkunst, wat enkel bijdraagt aan de indruk dat haar creaties tegelijkertijd hedendaags zijn en uit een andere tijd komen. 

 

Zara Ibrahimi, artiste Belge/Marocaine d'Anvers. 

Zara Ibrahimi, artiste belgo-marocaine, née à Wilrijk le 22 novembre 1970, a fréquenté l'école Sint Maria d'Anvers, dans le département 'Arts décoratifs et histoire de l'art' de 1985 à 1988. Elle a ensuite fréquenté l'Académie des Beaux-Arts, où elle a étudié le dessin et la création de mode de 1988 à 1993. Ses mentors étaient Walter Villain et Albert Szukalski.

Zara Ibrahimi crée des compositions colorées avec de la peinture acrylique, de l'encre.

Ce portfolio d'illustrations, épuré et abstrait, puisqu'il n'y a pas d'image du tout, attire néanmoins notre attention et met en évidence la sensibilité visuelle de Zara.

 

Zara Ibrahimi (née en 1970) vit et travaille à Anvers dans son atelier personnel. Elle a étudié la peinture à Anvers, où elle a reçu ce qu'elle appelle une éducation "classique", mettant l'accent sur la forme, la technique et la couleur. Cependant, alors que ses professeurs Walter Vilain et Albert Szuskalski tentent de l'orienter vers une abstraction colorée, elle découvre les possibilités et la liberté de la figuration. Elle s'est rapidement intéressée à l'histoire belge et européenne de la peinture, ce qui ne fait qu'ajouter à l'impression que ses créations sont à la fois contemporaines et d'un autre temps.

 

Zara Ibrahimi, Belgian/Moroccan artist from Antwerp. 

Zara Ibrahimi, Belgian/Moroccan artist, born in Wilrijk on November 22, 1970 attended school Sint Maria in Antwerp, department of 'Decorative Arts & Art History' from 1985 to 1988. She then attended the Academy of Fine Arts, Drawing and Fashion Design there from 1988 to 1993. Her mentors were Walter Villain and Albert Szukalski.

Zara Ibrahimi creates colorful compositions with acrylic paint, ink.

This illustration portfolio, clean and abstract, because there is no image at all, still captures our attention and highlights Zara's visual sensibilities

 

Zara Ibrahimi (b. 1970) lives and works in Antwerp in her home studio. She studied painting in Antwerp, where she received what she calls a "classical" education, with an emphasis on form, technique and color. However, while her teachers Walter Vilain and Albert Szuskalski tried to lead her toward colorful abstraction, she discovered the possibilities and freedom of figuration. She soon became intrigued by the Belgian and European history of painting, which only adds to the impression that her creations are simultaneously contemporary and from another time.

 

EXHIBITIONS 

Current, future & past exhibitions are registered. Just click 'exhibitions' in the main menu.